Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2015

wiasorek
7306 1fcc
Reposted fromtooskaa tooskaa viatoniewszystko toniewszystko
wiasorek
4638 b22a
Reposted fromnenya nenya
wiasorek
wiasorek
0145 5071
Reposted fromcalifornia-love california-love viadeadwolf deadwolf
wiasorek
wiasorek
Dziś już rozumiem, ze się czasem trzeba upić,
A na przepraszam, to już zwykle jest za późno.
— Bonson/Matek
Reposted fromMissMurder MissMurder viatoniewszystko toniewszystko
3680 60a0
wiasorek
wiasorek
wiasorek
wiasorek
wiasorek

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaeredvareth eredvareth
wiasorek
4780 fe58
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
wiasorek
wiasorek
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— M. Somow
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaeredvareth eredvareth
wiasorek
- Co pan sądzi o przemijaniu?
- Jestem przeciw.
— miłosz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
wiasorek
9736 d50e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0088 1ad1 500
Reposted fromladies ladies
0076 1481
Reposted fromladies ladies
0066 b2f2 500
Reposted fromladies ladies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl